RAAM4.0 Thinking Industry 4.0

RAAM4.0 (Remote Acces Analysis and Monitoring 4.0) je platforma, která umožňuje ve stávajících standardních procesech nahradit "papír a tužku" a tím jednak usnadnit práci operátorům, ale také zvýšit kvalitu informací o procesu vedoucím a nadřízeným pracovníkům. Pomocí standardních elektronických zařízení (čtečka QR kódů, tablet, tiskárna štítků atp.) je možné relativně snadno upravit a optimalizovat stávající procesy tak, aby je bylo možné provádět snadněji, s automatickou kontrolou a s online přehledem. Tato platforma je ale také vhodná pro speciální aplikace, které nelze realizovat pomocí standardních SCADA nástrojů.
Platforma RAAM4.0 se liší od jiných obdobných systémů tím, že nemá hotové "moduly", ale je nutné požadované funkcionality definovat pro každý projekt. Tento přístup byl zvolen záměrně, protože dle našich zkušeností jsou "moduly" u konkurenčních produktů málo flexibilní a nelze pak vyhovět 100% práním zákazníka - to platforma RAAM4.0 umí.
Pro jednodušší předsavu o možnostech platformy RAAM4.0 jsou níže uvedeny případové studie, které byly realizovány pro naše zákazníky


Rozšíření ERP systému

Původní stav:

Zákazník disponoval stávajícím ERP systémem, ve kterém byly tvořeny výrobí průvodky pro výrobu zakázkového a skladového materiálu, případně polotovarů. Průvodky byly tištěny operátorům, kteří si sami tvořili plán výroby z dodaných průvodek. Po vyrobení výrobků dle průvodky byla tato průvodka s poznámkami o výrobě předána skladníkovi a následně pracovníkovi, který průvodku označil v ERP systému za zrealizovanou. Tento popis stávajícího stavu je značně zjednodušen.

Nový stav:

V rámci projektu RAAM4.0 byly všechny výrobní stroje doplněny o standardní 10" tablety ASUS, bezdrátové čtečky QR kódů, čtečky čipů operátorů a miniPC. Vybraná pracoviště nebo jejich seskupení o tiskárny štítků. Výrobní průvodky jsou operátorům zobrazovány na tabletech v požadovaném pořadí (výrobní plán je automaticky generován dle priorit). Operátoři poznámky k výrobě zapisují přímo do tabletu pomocí přívětivého rozhraní. Nadřízení pracovníci mají v reálném čase přehled o stavu výroby všech průvodek. Systém RAAM4.0 komunikuje přímo s ERP systémem a provádí veškeré operace (převody mezi sklady, odvádění výroby, přepočty atp.). Systém také komunikuje se všemi výrobními stroji (PLC) a vyhodocuje jejich stav. Toto řešení také umožňuje sledování historie výrobku, protoře vekšerý vstupní materiál je označen štítkem a než je zahájena výroba, tak je nutné štítek načíst. Je tedy možné zjistit z jaké šarže suroviny je každý výrobek vyroben. Systém umožňuje mnoho dalšího jako je sledování výkonosti operátorů, vyhodnocení úzkých hrdel výrobních procesů atp.


Vizuální kontrola, balení a expedice

Původní stav:

Zákazník disponuje několika pracovišti, na kterých mají operátoři za úkol provést vizuální kontrolu výrobku (hlava dieslového motoru), provést případně drobné opravy a vložit do správného přepravního boxu dle potřeby. V případě vady výrobku, vadu popsat na papír a výrobek poslat na rework. Výrobky mají několik vizuálně podobných typů, ale každý musí být vložen do správného přepravního obalu - v opačném případě bude celý přepravní obal s velkým množstvím výrobků od koncového zákazníka vráce

Nový stav:

Na dopravníkový pás, po kterém na pracoviště přijíždí výrobky byly umístěny kamery a pomocí SW s neuronovými sítěmi je výrobek identifikován ještě, než dorazí na pracoviště (identifikuje se typ výrobku, QR kód, licí šrouby). Na pracoviště byly dodány tablety, na kterých operátoři vidí, jaké výrobky jsou ve frontě a pomocí čtečky QR kódů vyberou ten, který dorazí na jejich pracoviště. Na tabletu vyberou ze speciální mapy vad tu vadu, kterou výrobek má. Před vložením do přepravního obalu musí operátor načíst QR kód obalu, kam jej chce vložit a pomocí zvukové signalizace je upozorněn, pokud se jedná o nevhodný obal pro tento typ výrobku.
Následně byl systém RAAM4.0 rozšířen pro expedici, kdy jsou přepravní obaly s výrobky ukládány na kamion - operátor vybírá čtečkou QR kódů obaly a je upozorněn, pokud vybral obal, který nemá být přepravován.


Preventivní údržba

Relativně standardním využitím platformy RAAM4.0 je systém údržby a preventivní údržby. Údržbáři jsou vybaveni tablety, na kterých jsou jim online zobrazovány požadavky na údržbu. Jedná se jak o řešení problémů, které jim zadávají operátoři či jiní pracovníci z provozu, tak i preventivní údržbu zařízení. Výrobní stroje nebo jejich skupiny jsou vybaveny tablety, na kterých je možné zadat poruchy vč. detailů. Tato zpráva je automaticky přiřazeny do fronty údržby a dle její kritičnosti je prioritizována v plánu údržby. Stroje jsou připojeny k systému RAAM4.0 a jsou sledovány jejich "motohodiny", které spolu s plánem preventivní údržby generují provádění konkrétní úkony a jsou řazeny do plánu údržby. Aktivity údržbářů mohou být shlukovány pro optimalizaci provádění údržby. Systém také usnadňuje kontrolu skutečného provedení údržby - díky možnosti přímo komunikovat se udržovaným stroje je možné ověřit, že údržbář skutečně požadovaný úkon provedl (případně jak dlouho mu jaký úkon trvá atp.)


Kontrola kvality

Pro našeho zákazníka jsme navrhli a dodali jednoúčelové zařízení s kamerovým systémem (4 kamery vč. příslušenství). Operátor načte pomocí QR bezdrátové čtečky štítek na výrobku ke kontrole (kontrolováno je asi 20 různých výrobků). Na tabletu je mu zobrazen postup kontroly. Operátor vloží výrobek do zařízení a zahájí měření. Výsledky měření jsou zobrazeny na tabletu, kde je možné je doplnit. Výsledky jsou pak ve zkrácené formě přiřazeny k šarži výrobku v ERP systému. Systém kontroly kvality sleduje také trendy měření a v případě, že vyhodnotí, že v blízké době může dojít k výrobě již mimo povolené tolerance, tak na tuto skutečnost upozorní.


Velmi rychlé čtení a analýza dat

Platforma RAAM4.0 je vhodná i pro speciální aplikace. Pro našeho zákazníka jsme realizovali systém, který automatizoval proces testování kolejových vozidel. Velké množství (30+) tenzometrických snímačů je umístěno na kolejové vozidlo a dle receptury, která je uživatelsky definována v rozhraní systému RAAM4.0, je proveden zkušební test. Během testu je měřeno a vyhodnocováno zatížení a deformace vozidla s frekvencí až 120 Hz ze všech tenzometrických snímačů. Po dokončení testu je automaticky vygenerován report ve formě, která je přímo předatelná zákazníkovi bez dalších úprav obsluhy.