AIRS, s.r.o. services

Rozsah služeb a dodávek

Společnosti AIRS, s.r.o. dodává všechny níže uvedené fáze projektu od počátečního konceptu až po dodávku na klíč a následný servis. Disponujeme specialisty v oblasti projekce, konstrukce, inženýringu a řídicích systémů. Zároveň vlastními silami nebo ve spolupráci s partnerskými společnostmi provádíme dodávky v oblasti elektro, MaR, potrubí a jiných zámečnických pracech.

Řízení výrobních procesů a automatizace

Optimalizace výrobních procesů

Zařízení a linky pro výrobu katalyzátorů

  Společnost AIRS navrhuje a dodává řídicí systémy pro rozličné technologie v různých průmyslových odvětvích.
 • Řízení celých výrobních linek nebo jednotlivých strojů v chemickém, petrochemické, enegetickém nebo důlním průmyslu.
 • Dodávky a modidifikace dopravníkových systémů včetně řídicích systémů.
 • Rekonstrukce a modifikace řídicích systémů jednoúčelových strojů.

 • Pro rychlé servisní zásahy a pro možnost vzdálěně sledovat a analyzovat výrobní procesy se AIRS věnuje zabezpečenému vzdálenému přístupu k řídicím systémům přes internet.
  Výrobní procesy ve většině průmyslových odvětvích jsou energeticky a časově značně náročné. Řídicí systémy a automatizace může tyto procesy v některých případech významně ulehčit, zkrátit a snížit jejich energetickou náročnost.

  Společnost AIRS provádí studie s cílem ve výrobních procesech nalézt místa, kde je prostor na jejich vylepšení a optimalizaci.

  Závěry z těchto studií jsou následně společností AIRS realizovány a jejich výsledky prokázovány.

Vakuové systémy

Pece a sušárny

Laboratorní zkušební jednotky

  AIRS se zabývá vakuovými systémy především pro následující aplikace:
 • Vakuové sušení (rotační vakuové sušárny): návrh, dodávka a optimalizace vakuových systémů pro sušení.
 • Vakuová doprava (pneudoprava) pro dopravu prášků, tablet, extrudátů a dalších sypkých materiálů. Ideální řešení pro bezprašné plnění zařízení a násypek na malé i větší vzdálenosti.

 • Ve vakuových systémech jsme odborně proškolení.
  Průmyslovým pecím a sušárnám AIRS věnuje zvláštní pozornost, protože se jedná o zařízení, která jsou pro výrobu v chemickém průmyslu velice často využívána. Pece a sušárny jsou obecně významnými spotřebiči energií a proto je výhodné se jejich řízení a optimalizaci zabývat do hloubky. Máme zkušenosti s dodávkou a optimalizací různých typů pecí a sušáren:
 • Plynové rotační pece pro kontinuální žíhání tablet, extrudátů a granulí.
 • Elektrické a plynové kabinové pece pro vsázkové žíhání a kalcinaci.
 • Vakuové sušárny pro nástřik a sušení nosičů při hrubém vakuu.
 • Mikrovlnné sušení pro kontinuální sušení prášků a sypkých materiálů.

 • Zajišťujeme dodávky, úpravy a optimalizace řídicích systémů průmyslových pecí a sušáren a případně se podílíme na výrobě a dodávce celých pecí či sušáren.
  AIRS Zajišťuje dodávky, úpravy a rekonstrukce laboratorních a poloprovozních jednotek nebo jejich částí:
 • Laboratorní jednotky SuperClaus pro testování katalyzátorů.
 • Řešíme konkrétní problémy zákazníka v jeho laboratorních nebo poloprovozních procesech, např. optimalizace míchání v poloprovozním autoklávu.
 • Zajišťujeme návrh, výpočet a konstrukci laboratorních reaktorů.
 • Pomáháme přenášet výrobu z laboratorních a poloprovozních podmínek do plného provozu.

 • AIRS disponuje osvědčením na všechna vyhrazená technická zařízení (tlak, plyn, elektro a zdvihací zařízení) - všechny dodávky jsou včetně veškeré nezbytné dokumentace pro legální provoz.


1 Idea / Koncept

Je-li potřeba vyřešit problém na stávajícím zařízení nebo výrobní lince, rádi Vám pomůžeme přijít na způsob řešení. Zpracováváme také koncepční studie pro rozšíření výroby nebo její modifikace. Specializujeme se především na optimalizaci, modifikace a nové aplikace v oblasti chemického, energetického a těžařského průmyslu a jednoúčelových strojů. Ve spolupráci s vysokými školami jsme schopni zajistit základní výpočty v různých oblastí fyziky a chemie.

2 Studie proveditelnosti

Konečné rozhodnutí o provedení investičního záměru musí být podloženo fakty. Tato fakta jsou obsažena a podložena ve studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti se standardně skládá z popisu investičního záměru, analýzy trhu, technického řešení projektu, finančního plánu, analýzy rizik a harmonogamu projektu. Studie proveditelnosti dodáváme v různých rozsazích v závislosti na požadavcích zákazníků.

3 BED (Basic Engineering Design)

Součástí BED je koncepční studie řešeného procesu (procesní diagramy, materiálové bilance) a předběžné rozmístění technologie. V BED jsou také předběžné P&ID diagramy a dimenzování hlavních částí technologie. Basic Engineering Design se také zabývá koncepčně způsobem řízení a bezpečností.
Obecně je BED souborem všech podkladů pro BEDP (Basic Engineering Design Package), který je základem pro DE (Detail Engineering). Součástí BED je také odhad ceny za kompletní dodávku s přesností +/-30%. Zákazník vždy definuje konkrétní obsah BED.

4 FEED (Front End Engineering Design)

Stupeň FEED je řešen pouze v oblasti větších projektů - u menších projektů je FEED sloučen s fází následující: DE (Detail Engineering). Ve FEED je obsažena specifikace hlavních zařízení včetně přípravy na jejich tenderování. Detailní příprava P&ID schémat pro dopracování ve DE. Specifikace hlavních potrubních tras a všech sítí. Obecně je FEED detailní příprava a rozvrh pro DE.

5 DE (Detail Engineering)

DE je fáze, která je poslední přípravnou fází před Dodávkou / Výrobou. V DE jsou do detailu rozkresleny P&ID schémata, izometrie, strojní, MaR a elektrická schémata a dokumentace - vše ve stupni pro výrobu a konečnou dodávku. Součástí DE je také příprava dokumentace pro nákup všech konkrétně specifikovaných zařízení včetně odhadu nákladů investice s přesností +/-5%. DE obsahuje veškerou dokumentaci pro provedení stavy a její uvedení do provozu. Obsah a míru detailu DE vždy předem diskutujeme se zákazníkem.

6 Dodávky / Výroba

Specializujeme se na dodávky na klíč středního rozsahu v oblasti průmyslu a jednoúčelových zařízení. Výrobu, dodávky a montáže vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci partnerských společností provádíme v následující oblastech:
- Potrubí a potrubní trasy, ocelové konstrukce (uhlíkatá ocel, nerezová ocel, plast; libovolná média a tlaky)
- Elektro dodávky (výroba rozvaděčů, montážní elektro práce)
- Kompletní zámečnické práce
- Kompletní práce z oboru měření a regulace
- Dodávka řídicích systémů, vizualizací a SCADA - HW i SW (Siemens, Allen Bradley, Control Web, Advantech a další)
- Systém vzdáleného přístupu k řídicím systémům, ukládání a vyhodnocování procesních dat
- Implementace MES systémů

Společnost AIRS disponuje oprávněními na všechny vyhrazená technická zařízení (zdvihací, elektrická, tlaková a plynová zařízení).

7 Servis

Pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu k řídicím systémům jsme schopni efektivně provádět servisní zásahy nebo modifikace. V oblasti severních čech poskytujeme také ve spolupráci s naší partnerskou společností non-stop servis v oblasti elektro a zdvihacích zařízení.